ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی  
بازگشت   ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:30: 30 30
:101: 101 101
:22: 22 22
:73: 73 73
:65: 65 65
:6: 6 6
:49: 49 49
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:25: 25 25
:76: 76 76
:17: 17 17
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:115: 115 115
:107: 107 107
:28: 28 28
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:110: 110 110
:102: 102 102
:23: 23 23
:74: 74 74
:15: 15 15
:66: 66 66
:7: 7 7
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:26: 26 26
:77: 77 77
:18: 18 18
:69: 69 69
:10: 10 10
:61: 61 61
:37: 37 37
:108: 108 108
:29: 29 29
:100: 100 100
:72: 72 72
:13: 13 13
:64: 64 64
:5: 5 5
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:16: 16 16
:67: 67 67
:8: 8 8
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:27: 27 27
:78: 78 78
:11: 11 11
:46: 46 46
:38: 38 38
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:bye2: Bye2 Bye2
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:blow: Blow Blow
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:batman: Batman Batman
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:balloon: Balloon Balloon
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:apploud: Apploud Apploud
:duel: Duel Duel
:king: King King
:2guns: 2guns 2guns
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:bored: Bored Bored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:beta: Beta Beta
:football: Football Football
:music: Music Music
:bangin: Bangin Bangin
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:arrow: Arrow Arrow
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:ah: Ah Ah
:drag: Drag Drag
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:brow: Brow Brow
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:bleh: Bleh Bleh
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:bash: Bash Bash
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:bad: Bad Bad
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:angel: Angel Angel
:drooling: Drooling Drooling
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:bye3: Bye3 Bye3
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:blush: Blush Blush
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:beee: Beee Beee
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:ban: Ban Ban
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:arabia: Arabia Arabia
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:afro: Afro Afro
:dots: Dots Dots
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:boxed: Boxed Boxed
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:biggrin: Biggrin Biggrin
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:bann: Bann Bann
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:artist: Artist Artist
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:drive: Drive Drive
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:bye: Bye Bye
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:blind: Blind Blind
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:bath: Bath Bath
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:bag: Bag Bag
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:angry: Angry Angry
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:1eye: 1eye 1eye
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:book: Book Book
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:beer: Beer Beer
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:band: Band Band
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:argue: Argue Argue
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:down: Down Down
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:boxing: Boxing Boxing
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:banned: Banned Banned
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:baby: Baby Baby
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:alien: Alien Alien
:drool: Drool Drool
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5i5: 55 55
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:10nh: 10 10
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:f3: 3 3
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:41y: 41 41
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:z6: 6 6
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1mm4: 14 14
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:4u7: 47 47
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:4h: 4 4
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2g6: 26 26
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:x7: 7 7
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1w9: 19 19
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:42m: 42 42
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x5: 5 5
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2x1: 21 21
:11 (3): 11 (3) 11 (3)

War   Drinks    Dating    Daily Life    Survival    Dresses    Save A Life    Weight Loss    Drugs    Future Technologies       Mental Health    Wonders    Your Opinions    Travel    Personal Development


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است