ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی  
بازگشت   ورزش، سایت تخصصی رشته های ورزشی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:lol: Lol Lol
:yak: Yak Yak
:eek: Eek Eek
:sheep: Sheep Sheep
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:down: Down Down
:samui: Samui Samui
:in_love: In Love In Love
:unsure: Unsure Unsure
:dizzy: Dizzy Dizzy
:rlol: Rlol Rlol
:horse: Horse Horse
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:crybaby: Crybaby Crybaby
:punk: Punk Punk
:help: Help Help
:taz: Taz Taz
:cool: Cool Cool
:pirate: Pirate Pirate
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:stretcher: Stretcher Stretcher
:clover: Clover Clover
:offtopic: Offtopic Offtopic
:geek: Geek Geek
:sos: Sos Sos
:cat2: Cat2 Cat2
:no2: No2 No2
:flowers: Flowers Flowers
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:shy: Shy Shy
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:love: Love Love
:yes2: Yes2 Yes2
:evil: Evil Evil
:shocking: Shocking Shocking
:lamo: Lamo Lamo
:wink2: Wink2 Wink2
:drool: Drool Drool
:scooter: Scooter Scooter
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:walkman: Walkman Walkman
:doctor: Doctor Doctor
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:tomato: Tomato Tomato
:dance: Dance Dance
:ranting: Ranting Ranting
:hmm: Hmm Hmm
:third: Third Third
:crazy: Crazy Crazy
:play_ball: Play Ball Play Ball
:haha2: Haha2 Haha2
:surrender: Surrender Surrender
:confused: Confused Confused
:osama: Osama Osama
:goof: Goof Goof
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:cheers: Cheers Cheers
:notme: Notme Notme
:friend: Friend Friend
:smoke: Smoke Smoke
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:sly: Sly Sly
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:wow: Wow Wow
:duel: Duel Duel
:secret: Secret Secret
:king: King King
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:saddam: Saddam Saddam
:idea: Idea Idea
:tooth: Tooth Tooth
:diablo: Diablo Diablo
:rifle: Rifle Rifle
:homestar: Homestar Homestar
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:cry: Cry Cry
:pray2: Pray2 Pray2
:happy: Happy Happy
:talk: Talk Talk
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:photo2: Photo2 Photo2
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:strange: Strange Strange
:clap: Clap Clap
:nuke: Nuke Nuke
:fyou: Fyou Fyou
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:captain: Captain Captain
:newyear: Newyear Newyear
:flex: Flex Flex
:smile2: Smile2 Smile2
:mad2: Mad2 Mad2
:zipped: Zipped Zipped
:fight: Fight Fight
:shuriken: Shuriken Shuriken
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:yawn: Yawn Yawn
:em: Em Em
:shifty: Shifty Shifty
:kwasny: Kwasny Kwasny
:whistle: Whistle Whistle
:drag: Drag Drag
:santa: Santa Santa
:jester: Jester Jester
:vampire: Vampire Vampire
:dj: Dj Dj
:rockon: Rockon Rockon
:hug: Hug Hug
:time: Time Time
:crying: Crying Crying
:puppy: Puppy Puppy
:hi: Hi Hi
:think: Think Think
:cop: Cop Cop
:pizza: Pizza Pizza
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:stupid: Stupid Stupid
:clown: Clown Clown
:ok: Ok Ok
:goodbye: Goodbye Goodbye
:spam: Spam Spam
:censored: Censored Censored
:nono: Nono Nono
:football: Football Football
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:sick: Sick Sick
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:shopping: Shopping Shopping
:laugh: Laugh Laugh
:winking: Winking Winking
:drooling: Drooling Drooling
:scream: Scream Scream
:kicking: Kicking Kicking
:wallbash: Wallbash Wallbash
:doh: Doh Doh
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hysterical: Hysterical Hysterical
:tongue: Tongue Tongue
:death: Death Death
:rap: Rap Rap
:hockey: Hockey Hockey
:threat: Threat Threat
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:pokey: Pokey Pokey
:hammer: Hammer Hammer
:sweat: Sweat Sweat
:confused2: Confused2 Confused2
:phone: Phone Phone
:google: Google Google
:starwars: Starwars Starwars
:chef: Chef Chef
:notworthy: Notworthy Notworthy
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smurf: Smurf Smurf
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smartass: Smartass Smartass
:love2: Love2 Love2
:yinyang: Yinyang Yinyang
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:listen: Listen Listen
:yahoo: Yahoo Yahoo
:eat: Eat Eat
:serenade: Serenade Serenade
:kiss: Kiss Kiss
:wc: Wc Wc
:dots: Dots Dots
:sailor: Sailor Sailor
:innocent: Innocent Innocent
:tv: Tv Tv
:disgust: Disgust Disgust
:rip: Rip Rip
:hoover: Hoover Hoover
:thumbup: Thumbup Thumbup
:cry2: Cry2 Cry2
:puke: Puke Puke
:happybday: Happybday Happybday
:tastey: Tastey Tastey
:construction: Construction Construction
:pimp: Pimp Pimp
:group: Group Group
:stressed: Stressed Stressed
:clap2: Clap2 Clap2
:nyam: Nyam Nyam
:gathering: Gathering Gathering
:sorry: Sorry Sorry
:cat: Cat Cat
:no: No No
:flower: Flower Flower
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:man: Man Man
:zorro: Zorro Zorro
:finger: Finger Finger
:shutup: Shutup Shutup
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:lookaround: Lookaround Lookaround
:yes: Yes Yes
:euro: Euro Euro
:shit: Shit Shit
:lady: Lady Lady
:wink: Wink Wink
:drive: Drive Drive
:scared: Scared Scared
:jockey: Jockey Jockey
:victory: Victory Victory
:dntknw: Dntknw Dntknw
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hurray: Hurray Hurray
:toilet: Toilet Toilet
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:question: Question Question
:hitler: Hitler Hitler
:thinking: Thinking Thinking
:cowboy: Cowboy Cowboy
:plane: Plane Plane
:haha: Haha Haha
:sun: Sun Sun
:cold: Cold Cold
:oops: Oops Oops
:goodnight: Goodnight Goodnight
:specool: Specool Specool
:chair: Chair Chair
:nonono: Nonono Nonono
:fox: Fox Fox
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:na: Na Na
:first: First First
:sleep: Sleep Sleep
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:laught: Laught Laught
:winkiss: Winkiss Winkiss
:drunk: Drunk Drunk
:second: Second Second
:kid: Kid Kid
:watsup: Watsup Watsup
:donatello: Donatello Donatello
:sad: Sad Sad
:icecream: Icecream Icecream
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:detective: Detective Detective
:red_indian: Red Indian Red Indian
:holiday: Holiday Holiday
:throb: Throb Throb
:crutch: Crutch Crutch
:pray: Pray Pray
:handshake: Handshake Handshake
:swoon: Swoon Swoon
:confused3: Confused3 Confused3
:photo: Photo Photo
:gossip: Gossip Gossip
:stoned: Stoned Stoned
:chinese: Chinese Chinese
:no_clue: No Clue No Clue
:furious: Furious Furious
:sniper: Sniper Sniper
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smile: Smile Smile
:mad: Mad Mad
:yu: Yu Yu
:excl: Excl Excl
:shout: Shout Shout
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:2g6: 26 26
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:42m: 42 42
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:2x1: 21 21
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:5i5: 55 55
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:41y: 41 41
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4u7: 47 47
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است