قدیمی 18-12-2010, 03:45 PM   #1
(کاربر باتجربه)
 
نادیا آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Nov 2010
نوشته ها: 123   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
16 بار در 5 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
79 آشنایی باتاریخ المپیک و آیین المپیزمآشنایی باتاریخ المپیک و آیین المپیزم


المپیک باستان پیش از عصر تمدن طلایی یونان شکل گرفته استو بنا بر مدارک باستان شناسی پیشینه بازی های المپیک به سال ٧٧٦ پیش از میلاد میگردد.

المپیک باستان پیش از عصر تمدن طلایی یونان شکل گرفته است.بنا بر مدارک باستانشناسی پیشینه بازی های المپیک به سال ٧٧٦ پیش از میلاد می گردد. این بازی ها هرچهار سال یک بار به مدت ١٢٠٠ سال در دشت المپیا (٤٠٠ کیلو متری شهر آتن در یونان )برگزار می شده است.

این بازی ها ابتدا تنها در دو رشته ورزشی انجام می‌گرفت ولیبعدها به پنج رشته رسید ( مشت زنی- ارابه رانی چهار اسبه- پنتاتلون(شامل: ورزش هایپنج گانه: دوی ٢٠٠ متر،پرش طول،پرتاب نیزه،پرتاب دیسک و کشتی) - دویدن با لباس رزم( سپر و خُود و ...) - پاتکرایتوم( تلفیقی از مشت زنی و کشتی). در سال ٣٩٢ پس ازمیلاد ،همان هنگامی که یونان در اشغال روم بود، دستور تحریم این باز ها توسطامپراتور روم داده شد.به این ترتیب آخرین دوره بازی های المپیک باستان در دویست ونود و سومین دور آن متوقف شد.


جنبش المپیک
بازی های المپیک در سال ١٨٩٤میلادی توسط بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی بازآفرینی شد. بارون پیر دو کوبرتن وگروهی از دوستانش در روز ٢٣ژوئن سال ١٨٩٤ کمیته بین المللی المپیک IOC را دردانشگاه سوربن پاریس بنا نهادند.هدف آنان پایان بخشیدن به بخشی از بحران هایاجتماعی آن روزگاران از طریق بازی های المپیک بود. کوبرتن سعی کرد از طریق احیایبازی های المپیک به اهداف آموزشی خود جامه عمل بپوشاند.او ورزش را مدرسه دموکراسی ومهم ترین وظیفه جنبش المپیک را حمایت از ورزش و جهانی نگری بر شمرد .


کمیته بین المللی المپیک
International Olympic Committe = IOCکمیته بین المللی المپیک که اکنون ژاک روگ ریاست آن را بر عهده دارد،در شهر لوزان سوئیس قرار دارد. این کمیته قلب نهضت المپیک را تشکیل می دهد. چرا کهکار حل و فصل مشکلات ، تصمیم گیری های حیاتی مانند انتخاب میزبان مسابقات و برنامهریزی برای المپیک بر عهده این کمیته است.
دارد. NOCدر حال حاضر نهضت المپیک٢٠٢کمیته ملی المپیک


اهداف چهار گانه جنبش المپیک

١- ترویج و پرورش ویژگیهای اخلاقی و جسمانی که اساس ورزش است.
٢- تعلیم و تربیت جوانان از طریق ورزش باهدف ساختن دنیایی سرشار از صلح و دوستی.
٣- انتشار و ترویج اصول المپیک در سراسرجهان جهت صلح جهانی
٤- گرد آوردن ورزشکاران جهان هر چهار سال یک بار، در جشنوارهای به نام بازی های المپیک


المپیزم بنا بر منشور االمپیک

- شکیباییوتحمل ( Tolerance)
- همبستگی (Solidarity )
- احترام به دیگران (Respect for others )
- بازی جوانمردانه (Fair play )
- برابری (Equality )
- عدم تبعیض (Non-discrimination )
- شرکتدرمسابقات (Taking part )
- دوستی (Friendship )
- رشد ویژگیهای رفتاری (Character development )


آرمان های المپیک

١- شعار المپیک شامل:
Citius: سریع تر
Altius: بالاتر
Fortius: قوی تر
٢- اصل آموزش و پرورش
بنا بر نظریات کوبرتن از طریقآموزش و پرورش به این جنبه از زندگی می توان دست یافت که:” تنها پیروز شدن درزندگی شرط نیست بلکه اصل تلاش کردن است.تنها غلبه کردن بر حریف نیست بلکه اصل خوبنبرد کردن است."
٣- انجام بازی های جوانمردانه
٤- گسترش دوستی و تفاهم میانجهانیان
٥- ایجاد فرصت های برابر
٦- تجلیات فرهنگی مانند: هنر و فرهنگ وتاریخ
٧- مستقل بودن ورزش از هرگونه سیاست و ...
هدف از اجرای مراسم گشایشبازی های المپیک
”مراسم تجلیل از مقام نسل جدید است، زیرا آینده بشر به نسلجوان بستگی دارد .

بازی های المپیک، مظهر این حقیقت است که: ” شهامت و انرژیجوانی همراه با امید به پیروزی می تواند آینده را در دست بگیرد .“ کوبرتن


نمادهای المپیک١- پنج حلقه رنگین المپیک در زمینه ای سفید = نمادهمبستگی و اتحاد پنج قاره است. یکی از این پنج رنگ در پرچم تمام کشورها وجوددارد.
٢- پرچم المپیک= شامل پنج حلقه به ترتیب آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمزالمپیک در زمینه ای سفید است. شعار المپیک نیز بر روی این پرچم نقش بسته است. اینپرچم نخستین بار در سال ١٩١٤ در پاریس طراحی و به نمایش گذاشته شد.

٣- شعارالمپیک = سریع تر، بالاتر، قوی تر. این شعار توسط کشیشی به نام دیدُن(Didon ) فرانسوی از دوستان کوبرتن ارائه شده است.
٤- سرود المپیک= این سرود توسطاسپیریدُن ساماراس( Spiridon Samaras ) در سال ١٩٥٨ ساخته و با تک خوانی کاستیسپالاماس( Costis Palamas ) به اجرا در آمده است.
٥- مدال های المپیک= در بازیهای المپیک به نفرات اول تا سوم هر رشته به ترتیب مدال طلا،نقره و برنز و به نفراتاول تا هشتم نیز دیپلم و یا حکم قهرمانی داده می شود.
٦- ادای سوگند در بازیهای المپیک( این رسم نخستین بار در سال ١٩٢٠ برگزار شد و طی آن ورزشکاری با ویژگیهای آرمانی از میان قهرمانان المپیک و یا از ورزشکاران کشور میزبان انتخاب می شود ومتن سوگند نامه را می خواند)
دیگر نمادهای المپیک:
٧- مشعل المپیک ( نخستینبار در نهمین دوره بازی های المپیک در سال 1928 عرضه شد که در المپیای یونانبرافروخته می شود دست به دست و پا به پای دوندگان به شهر میزبان می رسد)
٨- جامالمپیک
٩- دهکده المپیک( همه بازیکنان باید در محلی به نام دهکده که برخوردار ازتمام امکانات رفاهی است برخوردار باشند.)
١٠- اعطای گواهی شرکت در بازی هایالمپیک
١١- پیکتو گرام المپیک


زیر مجموعه های المپیک

المپیک تنها مختصبازی ها نیست و سه گروه ویژه نیز در آن شرکت فعال دارند:
١- فرهنگ و هنر ٢- محیط زیست - ٣داوطلبان

در بیانی کلی آیین المپیزم آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیهفتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است. بدین ترتیب ارزش های خوب، آزادمنشی وجوانمردی،صلح و دوستی و ... همگی ارزش های منشور المپیک اند و با آموزشالمپیک ارتباط دارند. ارزش هایی که بیگانه با فرهنگ ما نیستند وریشه ای کهندرتاریخ ما دارند. چنان که در فتوت نامه ها اصل جوانمردی را سه چیز گفته اند :
یکی آن که هر چه بگویی بکنی. دوم آنکه خلاف راستی نکنی.سیم آنکه شکیب را کاربندی.پس هر صفتی که به جوانمردی تعلق دارد بر پایه این سه اصل است: اول خرد، دومراستی، سوم مردمی


منشور المپیک

اساسنامه کمیته بین المللی المپیک "منشورالمپیک" نام دارد که شامل ٥ بخش است:

بخش اول جنبش المپیک: در این بخش ابتدااهداف نهضت المپیک و سپس بازی های المپیک تعریف شده است. که در قسمتی از آن آمدهاست: "بازی های المپیک متشکل است از بازی های المپیاد و بازی های المپیک زمستانی." در این اساسنامه عبارت المپیاد به یک دوره متوالی چهارساله که از هر دوره بازی هامی گذرد، اطلاق می شود. طبق مفاد منشور هرگونه تبعیض در بازی ها نسبت به هر کشور یاهر شخصی به دلایل نژادی و مذهبی و یا سیاسی ممنوع می باشد. بر اساس مواد منشور پرچمو نماد، شعار و آذین المپیک نیز تعریف شده اند.

بخش دوم کمیته بین المللی المپیک IOC شامل:
پایگاه حقوقی شامل اهداف و اختیارات - عضویت- تشکیلات -هیئت اجراییو


کنگره المپیک

"پایگاه حقوقی: در رابطه با اهداف کمیته بین المللی المپیک استمبنی بر کمک به برگزاری مسابقات ورزشی و توسعه امروز ورزش بر طبق آرمان هایالمپیک،برگزاری منظم جشنواره بازی های المپیک و ارتقاء ارزش بازی ها و تحکیم آرمانهای والای گذشته.)اما در مورد عضویت طبق منشور المپیک برای هر کشور فقط یک عضو درنظر گرفته می شود مگر در مورد کشورهای بسیار بزرگ و فعال در نهضت المپیک و یاکشورهایی که محل برگزاری بازی های المپیک باشند.

هیئت اجرایی برای اداره امورجاری کمیته المپیک(آی. او.سی)، وظایفی را که توسط اجلاس به آن محول می شود مانند: منصوب کردن مدیر آی. او. سی- بر عهده گرفتن مسئولیت نهایی در اداره امور و نگهداریسوابق اداری آی. او. سی را عهده دار است.

چهارمین بخش کمیته بین المللیالمپیک اساسی ترین بخش آن یعنی کنگره است و متشکل است از اعضای اصلی و افتخاری آی. او. سی، نمایندگان فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک و نمایندگاندعوت شده توسط آی. او. سی. است

بخش سوم شامل فدراسیون های بین المللی:در این بخشفدراسیون بین المللی رشته های ورزشی تعریف گردیده و همچنین به رسمیت شناخته شدن هرفدراسیون بین المللی از طرف کمیته بین المللی المپیک است.
بخش چهارم شامل کمیتههای ملی المپیک:

به منظور توسعه جنبش المپیک در سراسرجهان، کمیته بین المللی المپیک، کمیته های ملی المپیک را که مجاز به استفاده از ایننام هستند و در صورت امکان به شکل قانونی تأسیس می شوند و به اجرای قوانین آی. او. سی می پردازند، مورد شناسایی قرار می دهد. هدف اصلی کمیته های ملی المپیک توسعه وحراست از جنبش المپیک و امر ورزش است. "در این بخش موضوعات خود مختاری کمیته هایملی المپیک، اعضای آنان، پرچم، نشانه و حاکمیت قضایی نیز مد نظر است.


بخش پنجمشرکت در بازی های المپیک:

از مهمترین بخش های منشور المپیکاست موضوعاتی از قبیل موارد زیر مطرح شده است: مقررات احراز صلاحیت، محدودیت سنی،مقررات پزشکی، نام نویسی مجازات های ناشی از تخلف از قوانین آی. او. سی مدیریت وسازماندهی بازی های المپیک، انتخاب شهر میزبان، دهکده های المپیک، مقررات فنی،برنامه المپیک و ورودیه ، تعداد افراد ، تشریفات، مراسم اعطای مدال به برندگان،مراسم اختتامیه و فهرست برندگان.


معرفی مرکز مطالعات المپیک کمیته بین المللی المپیک یا OSC


مرکز مطالعات المپیک زیر مجموعه موزهالمپیک است و در تاریخ ٢٣ژوئن سال ١٩٩٣ در پارک المپیک (لوزان _ اوچی ) افتتاحگردیده است .هدف اصلی این مرکز زنده نگاه داشتن یاد و خاطره جنبش المپیک، ترویجارزش های جنبش المپیک برقراری پیوند دائمی میان جنبش المپیک و مردم و نیز برقراریهماهنگی میان مراکز پژوهشی و ترویج پژوهش، آموزش، چاپ و انتشار مطالب در زمینهجنبش المپیک است. فعالیت های عمده این مرکز ارائه اطلاعات نوشتاری درباره موزهالمپیک و مرکز مطالعات ، برگزاری نمایشگاه های دائمی و موقت، کنفرانس ها و سمپوزیومها با موضوع ورزش و المپیزم است.

دیگر فعالیت های این مرکز اطلاع رسانی در موردجنبش المپیک ، فعالیت های کمیته بین المللی المپیک IOC و موزه می باشد.همچنین درالمپیادهای ورزشی و بازی های المپیک نقش آفرینی کرده و به قهرمانان المپیک و مقاماتعالی رتبه ی بین المللی خوش آمد گفته و با IOC همکاری نزدیک دارد.


این مرکزچهار هدف اصلی در نظر گرفته است:

١- زنده نگاه داشتن یاد و خاطره ی جنبشالمپیک از بدو تاسیس تا امروز در قالب های نوشتاری ، تصویری ، صوتی .
٢- تسهیلمدیریت IOC از طریق تامین اطلاعات مورد نیاز درباره حوزه های کاری اعضا ونمایندگان IOC از گذشته تا حال.
٣- بهره مندی پژوهشگران و علاقمندان ازامکانات آموزشی مرکز در مورد جنبش المپیک و دسترسی به اسناد تاریخی IOC
٤- همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در زمینه ترویج المپیزم.


OSC یا مرکزمطالعات شامل هفت بخش می باشد:

- بخش آرشیو تاریخیIOC- بخش کتابخانه- بخشمستندسازی - بخش خدمات تصویری (عکس)- بخش صدا و تصویر - بخش خدمات آموزشی - بخشروابط خارجی

معرفی مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک
دکتر هایده صیرفی- مدیر مرکز مطالعات و موزه
فعالیت های بنیادینمرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک فعالیت های سه گانه ی تاریخی وفرهنگی و هنری در مورد ورزش های ملی (کهن و نوین) و جنبش المپیک است.هدف این مرکزحفظ ، گسترش و بالا بردن فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و انتشاراتی و نمایشی در موردورزش و المپیک به شرح می باشد.


اهداف و فعالیت ها

- برقراری ارتباطات فرهنگیو ورزشی و هنری و تاریخی در جامعه.
- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکزعلمی،تحقیقی،آموزشی،پ ژوهشی ، هنری در ارتباط با بسط و گسترش جنبه های غیر فیزیکیورزش برای دستیابی به ارزش های گوناگون اخلاقی ورزش کشور.
- شناسایی پیشینه،مدارک،روندها و ارتباطات موثر تاریخی در فعالیت های ورزشی در ایران
- مطالعه وبررسی تاریخ ورزش های ملی
- چگونگی فعالیت های بدنی ، تربیت بدنی و ورزش و جنبههای مختلف آن در دوره های مختلف تاریخی کشور.
- جمع آوری آثار و نمادهای ورزشیموزه ای،زندگی نامه و تندیس پهلوانان و قهرمانان و مدال آوران ورزشی ایران .
- توجه به نیاز فرهنگی جامعه در شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ و هنر ورزش و جنبشالمپیزم
- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای مبادله افکار و اندیشه ها با سایرمراکز فرهنگی، هنری داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری و شرکت در مجامع و انجمنها و جشنواره ها و سمینارها و کنفرانس ها
- مشارکت و ارائه پیشنهادها وقراردادها و موافقت نامه ها در چارچوب مقررات و ضوابط.
- برنامه ریزی برایگسترش فعالیت های مطالعاتی و انتشاراتی و پژوهشی همگام با دست آوردهای جهانی
- تشکیل کمسیون های تخصصی (علمی- ورزشی، هنری- ورزشی) و تشکیل جلسات ماهانۀ گوناگونبا اعضا
- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی،تحقیقی،آموزشی،پژوهشی ، هنری درارتباط با بسط و گسترش جنبه های غیر فیزیکی ورزش برای دستیابی به ارزش های گوناگونورزشی کشور
- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه
- - اقدام بهبرگزاری میزگردهای تخصصی و گفتگو درباره ی تاریخ ورزش های کهن و نوین
- دایرنمودن کارگاه های آموزشی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ وهنر ورزش
-
- اقدام بهبرگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های داخلی و خارجی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ- هنر وورزش.

نادیا آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
olympic, ورزش, المپیک


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


War   Drinks    Dating    Daily Life    Survival    Dresses    Save A Life    Weight Loss    Drugs    Future Technologies       Mental Health    Wonders    Your Opinions    Travel    Personal Development


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است